TEMETŐI RENDELET

 (A Kondói Református Egyházközség 2009./I../III. január 14. határozata)

I. A kondói belterület 20. hrsz-ú temető a Református Egyházközség (Lelkipásztori Hivatala: 3775 Kondó Szabadság út 77. telefon: Várady Zsolt helyettes lelkész: 48/424-570, 30/639-2903, Várady Gábor beosztott lelkész: 30/639-7144, özv. Tőzsér Gyuláné egyházközségi mb. gondnok: 06/20/985-2626) tulajdonában és kezelésében van.

II. A temetőbe történő bármilyen szertartással vagy szertartás nélkül történő temetést előre be kell jelenteni a Lelkészi Hivatalba.

III. A temetőn folytatandó mindenféle építési munkát (síremléképítés, kriptaépítés, betonozás) előre be kell jelenteni a Lelkészi Hivatalba. A kriptaépítés az illetékes világi építésügyi hatóság előírásai szerinti végezhető. A bejelentési kötelezettség elmulasztása eljárást von maga után.

IV. Az építtetők kötelesek az építkezésből megmaradt anyagokat a munka befejezése után nyolc napon belül elszállítani a temetőről.

V. Azokkal az elhanyagolt és gondozatlan sírokkal, valamint a rájuk épített síremlékekkel, melyekbe a legutolsó temetés óta legalább 25 év telt el, a temető fenntartója, az Egyházközség rendelkezik, amennyiben előzetes közhírré tétel után sem jelentkezett a sírban nyugvó hozzátartozója (temettetője), és a sír vagy síremlék fenntartásának igényét nem jelezte.

VI. Az Egyházközség Presbitériuma jogosult megállapítani temetőjében a temetkezéssel kapcsolatos díjakat, amiket az Egyházközség pénztárába kell befizetni, ezek a betemetkezési és harangozási díjak. (az I. számú mellékletben). A betemetkezés díja a mindenkori egyházfenntartói-járulék tízszerese az alább foglaltak szerint:
1., A Presbitériuma Kondói Református Egyházközség egyházfenntartói járulékot valamint a harangozási díjat a Presbitérium által meghatározott mértékben és rendszeresen fizető tagjának halálesetekor elengedi a temetőjébe történő betemetkezéskor fizetendő díjat és egyházi temetés esetén a szokásos harangszókat térítésmentesen biztosítja (a harangozónak ebben az esetben is kell harangszónként fizetni). Ha valaki életében csak a harangozási díjat fizette, annak egyházi temetésekor a szokásos harangszó térítésmentesen szól (a harangozónak ebben az esetben is kell harangszónként fizetni), betemetkezésért fizetni kell érte.
2., Ha az elhunyt más egyházközség tagja volt, és ezt temettetői igazolják, akkor a betemetkezésért és egyházi temetés esetén a szokásos harangszókért az egyházközség pénztárába fizetendő összeg felét (a harangozónak ebben az esetben is kell harangszónként fizetni) elengedi a Presbitérium.
3., Ha az elhunyt sehol sem volt egyházfenntartó, temetésekor a Presbitérium által meghatározott összeg fizetendő (a mindenkori egyházfenntartói-járulék tízszerese) betemetkezés címen, valamint a harangozásért harangszónként a meghatározott összeg.

VII. Nem egyházfenntartó elhalálozásakor és egyházi temetése esetén a lelkipásztornak a temetési stóla előre fizetendő.

VIII. A temetési harangszó csak és kizárólagosan egyházi temetés esetén szól.

IX. Új sírhely kijelölésére a Presbitérium által megbízott személy(ek) jogosult(ak).

X. A sírokat gondozó hozzátartozók kötelesek a sírhely környékét is rendben tartani, rendszeresen kaszál(tat)ni, gyomtalanítani, a síron keletkezett hulladékot a temetőn kijelölt szemétgyűjtő helyre vinni.

XI.. Vasárnap, egyházi és állami ünnepnapokon nem engedélyezett a munkavégzés a temető területén. Egyházi és állami ünnepek: Újév, március 15., nagypéntek, húsvét, áldozócsütörtök, pünkösd, augusztus 20., október 23., október 31. a reformáció ünnepe, november 1. és karácsony.

XII. A temető fáinak kivágása, megrongálása szigorúan tilos! Az elkövető büntető eljárást von tettével magára.

XIII. Az érvényes díjszabások e rendelet I. számú mellékletében vannak megírva.

XIV. A kondói harangozás rendje e rendelet II. számú mellékletében van megírva.

XV. A Kondói Református Egyházközség Presbitériumának a temető rendjéről szóló rendelete kihirdetés és közhírré tétel után 2009. január 22. napjától érvényes.
A KONDÓI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMA
 I. SZÁMÚ MELLÉKLET

ÉRVÉNYES DÍJSZABÁSOK A KONDÓI TEMETŐBEN,
HARANGOZÁSI ÉS TEMETÉSI DÍJAK A 2009. ÉVBENI. A temetőn történő egyszeri betemetkezéskor (már meglévő családi sírba, kriptába vagy új sírba) nem egyházfenntartónak (sem Kondón, sem más egyházközségnél) eltemettetése esetén 10X5.000.- =50.000.-, azaz ötvenezer forint.

II. A temetőn történő egyszeri betemetkezéskor (már meglévő családi sírba, kriptába vagy új sírba) nem Kondón egyházfenntartónak (de más egyházközségnél igazoltan az volt az elhalt) eltemettetése esetén 25.000.-, azaz huszonötezer forint.

III. Kondói egyházfenntartónak a Presbitérium elengedi a betemetkezésért fizetendő összeget.

IV. Aki a harangozást, házanként 500.-/év fizette, annak temetésekor a harangozásért az egyházközség pénztárába nem, de a harangozónak 500.-/harangszó összeget kell fizetni.

V. Aki máshol volt egyházfenntartó és harangozási éves díjat nem fizette Kondón, annak 1.000.-, azaz ezer forintot kell harangszónként fizetni az egyházközség pénztárába, és 500.-/harangszó összeget a harangozónak.

VI. Aki sehol nem volt egyházfenntartó és harangozási éves díjat sem fizette Kondón, de egyházi temetést kap, azért 2.000.-, azaz kétezer forintot kell harangszónként az egyházközség pénztárába fizetni, valamint 500.-/harangszó összeget a harangozónak.

VII. Betonkeretes síremlék építése 10.000.-, azaz tízezer forint, kripta építése 20.000.-, azaz húszezer forint, mely szintén az egyházközség pénztárába fizetendő.

VIII. Emlékharangszó tíz perc időtartammal mindkét haranggal 1.000.-, azaz ezer forint az egyházközség pénztárába, valamint 500.-, azaz ötszász forint a harangozónak.

IX. Máshol történő egyházi szertartású temetés esetén, ha nem fizette az elhunyt a harangozási díjat, 500.- azaz ötszáz forint/porta/év, akkor 2.000.-, azaz kétezer forintot kell harangszónként az egyházközség pénztárába fizetni, valamint 500.-/harangszó összeget a harangozónak.

A PRESBITÉRIUM 2009-BEN
 II. SZÁMÚ MELLÉKLET

A KONDÓI HARANGOZÁS RENDJÉRŐLI. Kondón egyházi temetésben részesülő halálakor a halálesetet tudató csendítés a következőképpen szól: 1., felnőtt férfiú halálakor nagy haranggal háromszor 1-1 perc szünetekkel, 2., felnőtt nő halálakor nagy haranggal kétszer 1-1 perc szünettel, 3., fiú gyermek halálakor kisharanggal háromszor 1-1 perc szünetekkel, 4., leány gyermek halálakor kis haranggal kétszer 1-1 perc szünettel. Ezt követi tíz perc harangszó mindkét haranggal. A temetés napjáig reggel és délben tíz perc harangszó mindkét haranggal (de maximum 5 napig). Vasár- és ünnepnap nincs reggeli harangszó. Ha a máshol elhunytat a halottszállítók hozzák, a faluba érkezésüktől a ravatalozóig érkezésig szól mindkét harang. Temetéskor 10 perc csendítés a nagyharanggal. A halotti beszéd után, miután a ravatalról kihozták a koporsót vagy urnát mindkét haranggal egészen addig, míg a koporsóval a sírhoz érkeznek.

II. Emlékharangszó délben mindkét haranggal 10 percig.

III. Máshol egyházi temetéskor 10 perc mindkét haranggal.

IV. Vasárnap, egyházi és állami ünnepnap reggelén nincs harangszó.

V. Templomi istentiszteletekre hívó harangszók rendje: 1., a vasár- és ünnepnapi harangszó rendje: délelőtt először 10.30-tól 10.40-ig a nagyharang, 10.45-10.50-ig a nagyharang másodszor, 10.55-11.00-ig mindkét harang; délután: 14.00-14.10-ig a nagyharang először, 14.15-14.20-ig a nagyharang másodszor, 14.25-14.30-ig mindkét harang harmadszor. 2., esti és bűnbánati alkalmakra hívó harangszó: istentisztelet kezdete előtt 10 perccel megszólaló nagyharang, majd folyamatosan 5 perc után hozzá szólal meg a kisharang is, és így mindkét harang szól 5 percig.

VI. Tűzvész, árvíz és egyéb veszedelem idején a kis harang félreverésével adatik hír.

A PRESBITÉRIUM 2009-BEN

 
Névnap és dátum script

JELENLEGI HOLDFÁZIS

GOOGLE HELYKERESŐ


Hungaria-3775 KONDÓ, SZABADSÁG ÚT 77.; tel.:+3630/639-2903; drótpostacím: kondoref@gmail.com

Honlapkészítés